Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach
ul. Okrzei 3, tel.: (32) 285 28 24

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Kierunki i profile kształcenia w Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach w roku szkolnym 2018/2019

TECHNIKUM NR 2

4-letnie technikum kształci w zawodach:

1. TECHNIK BUDOWNICTWA

1.1. Cykl kształcenia kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem z przygotowania zawodowego potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

1.2. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania określonych robót budowlanych;
 • organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
 • organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych;
 • organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;
 • sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.


2. TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

2.1. Cykl kształcenia kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem z przygotowania zawodowego potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

2.2. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • opracowywania projektów obiektów terenów zieleni;
 • urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień;
 • urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu;
 • prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).
Branżowa Sakoła I Stopnia nr 1

Branżowa Sakoła I Stopnia kształci w zawodach:
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • stolarz,
 • betoniarz-zbrojarz,
 • murarz - tynkarz,
 • monter sieci i instalacji sanitarnych,
 • dekarz,
3. W procesie dydaktycznym realizowane są zajęcia edukacyjne z przedmiotów ogólnokształcących i przedmiotów zawodowych oraz praktyka zawodowa.

4. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w zakładach rzemieślniczych zrzeszonych w Cechu Rzemiosł. Status zawodowy ucznia: młodociany pracownik (umowę o pracę w imieniu ucznia podpisują rodzice lub opiekunowie prawni); proces kształcenia kończy się egzaminem czeladniczym z nauki zawodu potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

5. Szkoła posiada szeroką bazę danych zakładów rzemieślniczych kształcących w w/w zawodach.

6. Obowiązkowo nauczany język obcy: język angielski lub język niemiecki.

7. Wymagania do kształcenia w zawodach:
- ukończone gimnazjum i zdany egzamin gimnazjalny,
- dobry stan zdrowia,
- wyobraźnia przestrzenna i techniczna,
- pracowitość i wytrwałość,
- rzetelność, zdyscyplinowanie, poczucie odpowiedzialności,
- odporność na lęk wysokości,
- umiejętność koncentracji i podzielność uwagi,
- umiejętność działania w zespole,
- wrażliwość estetyczna.

Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych
ul. Okrzei 3
42-600 Tarnowskie Góry

Sekretariat szkoły czynny: 8:00-15:00
tel./fax: (32) 285 28 24
e-mail: techbud@interia.pl
© Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych 2010. Wszystkie materiały na stronie są własnością szkoły, kopiowanie ich jest zabronione!