Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach
ul. Okrzei 3, tel.: (32) 285 28 24

ZARZĄDZENIE DYREKTORA
ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANO – ARCHITEKTONICZNYCH W TARNOWSKICH GÓRACH
Z DNIA 28 marca 2018 r.

Dot.:postępowania rekrutacyjnego w Zespole Szkół Budowlano - Architektonicznych na rok szkolny 2018 / 2019.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, ze zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz.586) - wydane na podstawie art. 367 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające - Prawo oświatowe.
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610) - wydane na podstawie art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r., poz. 1144).
7. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2018/2019.
8. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR. 110.1.4.2018 z dnia 27 lutego2018r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2017/2018.

Dyrektor Zespołu Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach zarządza rekrutację do klas I na rok szkolny 2018/209 do następujących typów szkół i kierunków kształcenia:

TECHNIKUM NR 2 (4 LETNIE)

  • Technik Budownictwa (1,5 oddziału limit miejsc: 46 uczniów)
  • Technik Architektury Krajobrazu(0,5 oddziału limit miejsc: 16 uczniów)

Oferta skierowana jest do uczniów i uczennic klas gimnazjalnych.


Branżowa Sakoła I Stopnia NR 1 (3 letnia)

1 oddział (limit miejsc 32) w zawodach:

  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
  • stolarz,
  • betoniarz-zbrojarz,
  • murarz - tynkarz,
  • monter sieci i instalacji sanitarnych,
  • dekarz.

Oferta skierowana jest do uczniów i uczennic klas gimnazjalnych.

Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych
ul. Okrzei 3
42-600 Tarnowskie Góry

Sekretariat szkoły czynny: 8:00-15:00
tel./fax: (32) 285 28 24
e-mail: techbud@interia.pl
© Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych 2010. Wszystkie materiały na stronie są własnością szkoły, kopiowanie ich jest zabronione!