Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach
ul. Okrzei 3, tel.: (32) 285 28 24

ZASADY REKRUTACJI
na rok szkolny 2018/2019 obowiązujące w Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach


Nabór do klas pierwszych odbywa się drogą elektroniczną.

1. Nabór do klasy pierwszej prowadzi, się uwzględniając liczbę punktów z następujących zajęć edukacyjnych:

Technikum nr 2:
- technik budownictwa:
• język polski,
• matematyka,
• język obcy (najwyższa ocena),
• fizyka,
- technik architektury krajobrazu:
• język polski,
• matematyka,
• język obcy (najwyższa ocena),
• biologia,
Branżowej Szkoły I stopnia nr 1
• język polski,
• matematyka,
• język obcy (najwyższa ocena),
• fizyka,

1.1. Punktacja za osiągnięcia edukacyjne ucznia przedstawia się następująco:
• celujący - 18 pkt,
• bardzo dobry - 17 pkt,
• dobry - 14 pkt,
• dostateczny - 8 pkt,
• dopuszczający - 2 pkt.

1.2. Zasady przyznawania punktów za egzamin gimnazjalny:
- wynik przedstawiony w procentach z:
• języka polskiego,
• historii i wiedzy o społeczeństwie,
• matematyki,
• z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
• przedmiotów przyrodniczych
– mnoży się przez 0,2;

1.3. Zasady przyznawania punktów za szczególne osiągnięcia ucznia:
a) za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 pkt,
b) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, - 3 pkt,
c) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt,
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt,
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt;
d) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt,
- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt,
- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt;
e) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt,
- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt,
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt,
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt;
f) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt,
- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt,
- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt,
- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt,
- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt,
- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt;
g) za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punktach c-f, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
- międzynarodowym – 4 pkt,
- krajowym – 3 pkt,
- wojewódzkim – 2 pkt,
- powiatowym – 1 pkt.
UWAGA:
• Wszystkie zawody i konkursy są punktowane tylko w przypadku zorganizowania ich zgodnie z wymaganiami ustawy.
• W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa powyżej, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
• W przypadku kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego ale spełniającym wymagania zdrowotne do kształcenia w danym zawodzie, przelicza się oceny na punkty zgodnie z rozporządzeniem.


1.4. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów - do wyczerpania planowego limitu miejsc.

1.5 Nie ustala się minimalnej liczby punktów przy przyjęciu kandydatów do klas pierwszych.

2. Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:
• sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
• osoby z rodzin wielodzietnych,
• kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

3. Kandydat zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów:

• wypełniony i podpisany przez rodziców formularz zgłoszeniowy,
• kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, (zgodnie z harmonogramem rekrutacji),
• kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (zgodnie z harmonogramem rekrutacji),
• oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum (zgodnie z harmonogramem rekrutacji),
• oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (zgodnie z harmonogramem rekrutacji),
• kartę zdrowia,
• dwa zdjęcia,
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie, wystawione przez lekarza medycyny pracy (niedostarczenie ww. zaświadczenia w terminie określonym przez szkołę będzie skutkować skreśleniem kandydata z listy przyjętych kandydatów),
• umowę o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu nauki zawodu z dniem 01.09.2017 (dot. kandydatów do Branżowej Szkoły I stopnia)
• zainteresowani kandydaci dołączają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych

4. Do Technikum nr 2, Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 przyjmowani są absolwenci gimnazjum, którzy nie ukończyli 18 roku życia.

5. Rekrutacja do klas pierwszych technikum i do Branżowej Szkoły I stopnia prowadzona jest w następujących zawodach:

TECHNIKUM NR 2 (4 LETNIE)

    Klasa dwuzawodowa limit miejsc 32 miejsca:
  • Technik Architektury Krajobrazu (0,5 oddziału limit miejsc: 16 uczniów)
  • Technik Budownictwa(1,5 oddziału limit miejsc: 46 uczniów)

Oferta skierowana jest do uczniów i uczennic klas gimnazjalnych.


BRANŻOWA SZKOŁA STOPNIA I NR 1 (3 letnia)

1 oddział (limit miejsc 32) w zawodach:

  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
  • stolarz,
  • betoniarz-zbrojarz,
  • murarz - tynkarz,
  • monter sieci i instalacji sanitarnych,
  • dekarz.

Oferta skierowana jest do uczniów i uczennic klas gimnazjalnych.


Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych
ul. Okrzei 3
42-600 Tarnowskie Góry

Sekretariat szkoły czynny: 8:00-15:00
tel./fax: (32) 285 28 24
e-mail: techbud@interia.pl
© Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych 2010. Wszystkie materiały na stronie są własnością szkoły, kopiowanie ich jest zabronione!