© Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych 2019. Wszystkie materiały na stronie są własnością szkoły, kopiowanie ich jest zabronione!

 
 
Od 9 listopada br. do 29 listopada br. przedłuża się zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
W związku z dalszym nauczaniem zdalnym informuję:
 
1. Zajęcia dalej będą realizowane zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
 
2. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, będzie zorganizowane nauczanie zdalne na terenie szkoły z wykorzystaniem komputerów w szkole.
 
3.Nauczanie zdalne w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe również zostaje przedłużone.  
 
4. Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego w klasach technicznych organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik.
 
5. Dla uczniów ostatnich klas 4-letniego technikum, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń-luty 2021 r.) będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w okresie do 29 listopada br. możliwe będzie prowadzenie części zajęć praktycznych stacjonarnie. Zajęcia te będą realizowane w mniejszych grupach, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godz. w tygodniu.
 
6. Uczniowie branżowej szkoły I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19 do 29 listopada br.
Wyjaśnienie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii-Departamentu Prawa Pracy na temat stosowania art. 15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) dotyczące młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego:
zgodnie ze znowelizowanym art. 15f ust. 1 ww. ustawy (przepisami art. 17 pkt 6 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, Dz. U. 2020 poz. 1747, które weszły w życie z mocą od dnia 1 września 2020 r.) w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r. poz.910 i 1378) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy. Oznacza to, że młodociani pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego, których pracodawca skierował na dokształcanie teoretyczne do branżowej szkoły I stopnia albo do centrum kształcenia zawodowego (zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania Dz. U. z 2018, poz. 2010, z późn. zm.) – są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy do dnia 29 listopada 2020 r.
 
Dyrektor Józef Caus

 

Organizacja zajęć w szkole od 09-29.11.2020.
06 listopada 2020
zebranie rodzicow