© Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych 2019. Wszystkie materiały na stronie są własnością szkoły, kopiowanie ich jest zabronione!

Zgodnie z projektem Rozporządzenia MEN zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od poniedziałku, 26 października br. uczniowie szkół ponadpodstawowych przechodzą na nauczanie zdalne do 8 listopada br. (zajęcia będą realizowane zgodnie z obowiązującym planem lekcji).

 

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, będzie zorganizowane nauczanie zdalne na terenie szkoły z wykorzystaniem komputerów w szkole.

 

Przypominamy jednak rodzicom, że zgodnie z ogłoszeniem premiera w godzinach od 8.00 do 16.00 młodzież do 16 roku życia może wychodzić z domu tylko pod opieką osoby dorosłej. Prosimy zatem o zapewnienie opieki uczniom w trakcie przychodzenia i wychodzenia ze szkoły.

 

Uczniowie, którzy zgłosili zapotrzebowanie na laptopa proszeni są, aby odebrać sprzęt z sekretariatu w poniedziałek, tj. 26.10.20. w godz. 8.00 – 14.00.

 

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19 (Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej).

 

W przypadku uczęszczania na zajęcia praktyczne przez uczniów klas technicznych prowadzi się zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik ( nauczanie zdalne) lub pracodawca zwalnia ucznia z obowiązku uczęszczania na te zajęcia do 8 listopada br.Uczniów prosi się, aby powiadomili o tym fakcie swoich pracodawców.

 

Gdyby pracodawca miał jakiekolwiek zastrzeżenia do zaistniałej sytuacji, niech skontaktuje się z wicedyrektor Justyną Musik lub zadzwoni do szkoły.Uczniowie klas technicznych uczęszczający na zajęcia praktyczne do Castoramy lub Starostwa Powiatowego są już zwolnieni z tych zajęć do 8 listopada br.

 

Dyrekcja Zespołu Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach

 

UWAGA! Nauczanie zdalne od 26 października
23 października 2020
zebranie rodzicow