© Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych 2019. Wszystkie materiały na stronie są własnością szkoły, kopiowanie ich jest zabronione!

W dniach od 25 marca do 10 kwietnia 2020 roku będzie obowiązywać Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r., poz. 493), które nakłada na szkoły obowiązek organizacji kształcenia na odległość uczniów z uwzględnieniem różnych metod i form tego nauczania.
W związku z tym w Zespole Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach wprowadza się następujące ustalenia:
1. Nauczaniem na odległość objęte będą wszystkie zajęcia lekcyjne wynikające z ramowego planu nauczania dla przedmiotów, dla których została określona podstawa programowa. Zgodnie z w/w Rozporządzeniem poszczególne zajęcia mogą być realizowane przemiennie z użyciem monitorów ekranowych lub też bez ich użycia.


2. Przez lekcję zdalną będziemy rozumieć każdy rodzaj aktywności czy kontaktu z uczniami (np. praca z podręcznikiem, ćwiczeniami, kartami pracy, materiałami dostępnymi na platformach edukacyjnych, e-learning)

 

3. Podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami jest e-dziennik vulcan. Uczniowie, rodzice i nauczyciele sprawdzają wiadomości i komunikaty CODZIENNIE (z wyjątkiem weekendu).

 

4. Wszystkie zadania będą zamieszczane w e-dzienniku w zakładce „Zadania domowe”. Aby uniknąć nadmiernego obciążenia uczniów, liczba zadań musi uwzględniać możliwości psychofizyczne młodzieży i być dostosowana do potrzeb uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce.

 

5. Nauczyciele przedmiotów:
    1) ustalają tygodniowy zakres treści nauczania uwzględniający równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć, możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
    2) starają się łączyć przemienne kształcenie z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
    3) uwzględniają ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć,

 

6. Uczniowie starają się pracować samodzielnie według podanych wskazówek, w razie trudności piszą do nauczyciela przedmiotu w celu wyjaśnienia wątpliwości.

Odrobione zadania mają być sprawdzone – uczniowie przesyłają je nauczycielowi w sposób, który wskazał nauczyciel.

Możliwe sposoby:

- załącznik przesłany przez e-dziennik (możliwe, jeśli nadawca ma zintegrowany dysk One Drive),

- załącznik (tekst, zdjęcie itp.) przesłany na adres wskazany przez nauczyciela.

- tekst w wiadomości przesłanej przez e-dziennik,

- załącznik przesłany na platformę moodle.

 

7. Wykonanie zadań może podlegać ocenie. Nauczyciel przekazuje uczniom informację o prawidłowych rozwiązaniach i/ lub wskazuje, co zostało zrobione prawidłowo, a co wymaga poprawy i jak tę poprawę należy wykonać.

8. Pedagog, nauczyciel bibliotekarz, nauczyciele wspomagający zobowiązani są – w porozumieniu z wychowawcami – do wspomagania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


9. Wychowawcy klas będą monitorować sytuację uczniów, by niwelować trudności napotykane podczas nauki zdalnej.


10. W przypadku, gdy uczeń nie ma żadnej możliwości korzystania z materiałów przesyłanych elektronicznie, prosimy o kontakt z wychowawcą lub sekretariatem szkoły.

 

11. Platformą do prowadzenia konsultacji z uczniami i rodzicami jest e-dziennik. Każdemu uczniowi oraz jego rodzicom/opiekunom prawnym zapewnia się możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia codziennie (dni robocze) w godzinach 8.00 – 15.00 poprzez dziennik elektroniczny. Prosimy o regularne logowanie się do dziennika elektronicznego.


12. Poza powyższymi zasadami nauczyciele mogą ustalić inne formy komunikowania się z uczniami i/lub rodzicami, np. sms, kontakt telefoniczny, grupa na WhatsApp, FB i inne.

 

13. Nauczyciele korzystają m.in. z materiałów umieszczonych na platformie https://epodreczniki.pl/, stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, materiałów publikowanych w programach telewizyjnych czy radiowych.

 

14. W zależności od rozwoju sytuacji, potrzeb i możliwości uczniów, nauczycieli i rodziców – powyższe zasady mogą być uzupełniane i modyfikowane celem uzyskania optymalnej zdalnej współpracy.

 

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE NA CZAS ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNYCH

W TARNOWSKICH GÓRACH

W DNIACH: 25 MARZEC 2020 – 10 KWIECIEŃ 2020.

 

 1. Wymienione zasady obowiązują tymczasowo, od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. (daty mogą ulec zmianie, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi).
 2. Uczeń zobowiązany jest do regularnego sprawdzania wiadomości w systemie Vulcan, za wyjątkiem weekendów.
 3. Uczeń zobowiązany jest do zapoznawania się z wszystkimi materiałami przesyłanymi przez nauczycieli, którzy mogą korzystać z różnych kanałów komunikacyjnych, po ustaleniu ich z uczniami.
 4. Wszystkie przesyłane zadania, ćwiczenia, interaktywne quizy i testy uczeń wykonuje samodzielnie.
 5. Uczeń stara się terminowo przesyłać prace zdalne.
 6. Uczeń stara się przestrzegać terminów wykonywania zadań, ćwiczeń, interaktywnych quizów i testów wskazanych przez nauczyciela. W przypadku braku możliwości wykonania ww. zadań w terminie uczeń informuje o tym fakcie nauczyciela i ustala wspólnie z nauczycielem nowy termin wykonania poleceń nauczyciela.
 7. Uczeń imieniem i nazwiskiem, klasą podpisuje przesyłane prace.
 8. Uczniowie starają się pracować systematycznie. O wszelkich przeszkodach informują nauczyciela prowadzącego zajęcia lub wychowawcę.
 9. Wszystkie materiały udostępniane przez nauczycieli mają służyć wyłącznie nauczaniu zdalnemu. Bez zgody nauczyciela nie mogą być rozpowszechniane.
 10. Nauczyciel ma obowiązek wspomagania uczniów we wszystkich działaniach związanych ze zdalnym uczeniem się wykorzystując informację zwrotną.
 11. Nauczyciel ma obowiązek dostosować formę i poziom materiałów do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia.
 12. Pozostałe zasady oceniania wszystkich form aktywności uczniów pozostają w zgodzie z zapisami Wewnątrzszkolnego Oceniania, Przedmiotowych Zasad Oceniania.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości pozostaję w zdalnym kontakcie.

Pozdrawiam serdecznie, życząc zdrowia i wytrwałości.

Józef Caus

Dyrektor ZSB-A

 

ZASADY NAUKI ZDALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ 
BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNYCH W TARNOWSKICH GÓRACH
26 marca 2020