§ 1
Ogólne zasady organizacji pracy

 1. Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach wznawia funkcjonowanie
  z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i
  Ministerstwa Edukacji Narodowej. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych
  Głównego Inspektora Sanitarnego. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia
  zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
 2. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt
  telefoniczny lub mailowy.
 3. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją
  o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z którego
  obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły.
 4. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe
  środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:
  – zachowanie 1,5 metrowego dystansu,
  – zakrycie nosa i ust,
  – obowiązkowa dezynfekcja rąk,
  – ograniczone przemieszczanie się po szkole,
  – ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.
 5. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub
  w izolacji.
 6. W szkole jest obowiązek zakrywania ust i nosa (na przerwach między lekcjami) – zarówno
  przez uczniów, jak i nauczycieli.
 7. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane.
 8. Szkoła posiada termometr bezdotykowy.
 9. Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia, przedmioty i sprzęty, które nie
  mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są
  wykonane bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń.
 10. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte
  detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych
  zajęciach.
 11. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na
  terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 12. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie
  można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

§ 2
Organizacja i funkcjonowanie klas szkolnych

 1. Uczniowie przebywają w miarę możliwości w stałych salach.
 2. Zapewnia się taką organizację pracy i jej koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą
  poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny zajęć na boisku, wchodzenie lub wychodzenie
  z budynku różnymi drzwiami).
 3. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się
  na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze; uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami
  szkolnymi między sobą.
 4. Wychowankowie i uczniowie nie przynoszą do szkoły niepotrzebnych rzeczy.
 5. Uczniowie mają obowiązek zakrywać nos i usta podczas przerw między lekcjami przebywając
  na korytarzu szkolnym.

§ 3
Wybór formy kształcenia

 1. W zależności od stopnia zagrożenia epidemiologicznego na obszarze Powiatu Tarnogórskiego,
  na terenie którego ma siedzibę Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w
  Tarnowskich Górach, będą do wyboru formy kształcenia: stacjonarna, hybrydowa lub zdalna.
 2. W zależności od tego, czy Powiat Tarnogórski, na terenie którego ma siedzibę Zespół Szkół
  Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach, został zaliczony do strefy
  „czerwonej” lub „żółtej”, zgodnie z Rozporządzeniem RM z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie
  ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
  stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356), dyrektor podejmuje decyzję o rozpoczęciu
  procedury ograniczenia funkcjonowania szkoły przewidzianej w odrębnych przepisach.
 3. W sytuacji niezaliczenia Powiatu Tarnogórskiego do strefy „żółtej” lub „czerwonej” w szkole
  funkcjonuje kształcenie w trybie stacjonarnym. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla
  szkół i placówek oświatowych.
 4. W przypadku zaliczenia Powiatu Tarnogórskiego do strefy „żółtej” dyrektor podejmuje
  decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia:
  1) mieszanej formy kształcenia (hybrydowej) – dającej możliwość wprowadzenia zawieszenia
  zajęć stacjonarnych grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub
  całej szkoły lub placówki w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. Zawieszenie
  zajęć stacjonarnych oznacza wprowadzenie kształcenia na odległość (zdalnego),
  2) kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na czas
  określony i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji
  zdalnej).
 5. W przypadku zaliczenia Powiatu Tarnogórskiego do strefy „czerwonej” dyrektor podejmuje
  decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia kształcenia zdalnego – oznaczającego
  zawieszenie zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia
  na odległość (edukacji zdalnej).
 6. Wprowadzenie formy kształcenia, o której mowa w ust. 4 pkt 1 wymaga uzyskania zgody
  organu prowadzącego i otrzymania pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego
  Inspektora Sanitarnego.
 7. Wprowadzenie formy kształcenia, o której mowa w ust. 4 pkt 2 i ust. 5 wymaga uzyskania
  zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
  Sanitarnego.
 8. Przed upływem okresu wprowadzenia form kształcenia, o których mowa w ust. 4 i 5 dyrektor
  może podjąć decyzję o ponownym wprowadzeniu wymienionych form kształcenia na
  czas określony.
 9. W przypadku wprowadzenia w szkole form kształcenia, o których mowa w ust. 4 i 5 dyrektor
  ustala szczegółowe zasady organizacji nauki zdalnej, zgodnie z wymogami zawartymi w
  przepisach szczególnych.

§4
Nauczyciele

 1. Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia
  dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w szkole.
 2. Realizacja podstawy programowej odbywa się w formie pracy stacjonarnej.
 3. Podstawowa forma pracy z uczniami w budynku szkoły to zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i
  wychowawcze.
 4. Nauczyciel dokumentuje prowadzone zajęcia w dzienniku elektronicznym w sposób ustalony
  przez dyrektora szkoły.
 5. Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do wyjaśnienia uczniom, jakie zasady
  bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole.
 6. Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej raz na godzinę;
  podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy
  otwartych oknach.
 7. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę na konieczność regularnej dezynfekcji rąk, szczególnie po
  przybyciu do szkoły, po przerwie, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 8. W razie wystąpienia niepokojących objawów u ucznia nauczyciel, za zgodą rodzica, może
  zmierzyć temperaturę w trakcie zajęć.

§ 5
Rodzice

 1. Do szkoły może przyjść tylko uczeń zdrowy – bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 2. Nie można puścić dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w
  izolacji.
 3. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie trwania
  epidemii COVID-19.
 4. Rodzice zobowiązani są do podania co najmniej 2 możliwości kontaktu
  (numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.
 5. Rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu
  zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie.
 6. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko powinno
  unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, ni podawać ręki na
  powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy
  kasłania.

§6
Pracownicy szkoły

 1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną
  i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, uczniów i innych pracowników przed zarażeniem.
 2. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości
  oraz kontaktach z osobami z zewnątrz.
 3. Podczas wykonywania czynności służbowych maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku
  zakrywania ust i nosa.
 4. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki), zdejmowany
  z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.
 5. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je
  spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
 6. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku, jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne, inne
  należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy
  uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
 7. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły
  o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników w zakresie
  szerzenia się COVID-19.
 8. Codziennie, a w razie potrzeby częściej zobowiązuje się pracowników obsługi do:
   utrzymywania ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg, korytarzy),
   dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki,
   dezynfekcji sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł,
   dezynfekcji toalet.
 9. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się
  na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do wywietrzenia
  dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów
 10. Do obowiązków personelu obsługi należy także:
   sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu
  do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
   napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i
  dezynfekowanie,
   wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie
  i dezynfekcja.
 11. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia,
  dostępnych na stronach gis.gov.pl

§ 7
Zasady korzystania z sali gimnastycznej, terenu wokół szkoły

 1. Po powrocie ze świeżego powietrza uczniowie powinni dokładnie zdezynfekować ręce.
 2. Podczas zajęć wychowania fizycznego w sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy przy
  założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
 3. Przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęć i planem dyżurów. Uczniowie spędzają
  przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących.
 4. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się korzystanie przez uczniów w czasie
  przerw z terenu wokół szkoły (pobyt na świeżym powietrzu), przy zachowaniu zmianowości
  grup i dystansu między nimi (zachowujące względem siebie odpowiedni dystans).
 5. Nie organizuje się wyjść poza teren szkoły, np. wycieczek.
 6. Podczas zajęć można korzystać tylko z takich pomocy, sprzętów, które można dezynfekować, umyć.
 7. Wykorzystywane do zajęć przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, klocki powinny być
  systematycznie dezynfekowane lub myte.
 8. Należy ograniczać aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

§ 9
Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły.
 2. Uczniowie uczestniczący w zajęciach na terenie szkoły mogą korzystać z biblioteki.
 3. Należy wyznaczyć strefy dostępne dla pracownika biblioteki wraz z wytyczoną bezpieczną
  odległością – zapewniającą zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a
  użytkownikami.
 4. W bibliotece może przebywać tylko jedna osoba wypożyczająca lub oddająca książki.
 5. Zaleca się, jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję klamek, klawiatur,
  włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.
 6. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce
  i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 7. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na
  wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

§ 10
Kontakt z osobami trzecimi

 1. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego
  minimum.
 2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią, pracownik szkoły
  powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 2
  m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej
  lub przyłbicy. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z uczniami.
 3. Przebywanie osób spoza szkoły w budynku może mieć miejsce wyłącznie w wyznaczonym do
  tego obszarze: przedsionek – wejście główne i tylko pod warunkiem korzystania ze środków
  ochrony osobistej (dezynfekcja rąk lub rękawiczki, osłona ust i nosa).
 4. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, zwłaszcza, jeżeli osoba
  taka wykazywała objawy chorobowe. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one
  często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.

§ 11
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia

 1. Jeżeli rodzice ucznia zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą go
  posłać do szkoły.
 2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się
  telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
 3. Nauczyciel, który zauważył u ucznia oznaki choroby, w tym podwyższoną temperaturę ciała
  powyżej 37,0ºC niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły i wychowawcę klasy, który
  kontaktuje się z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) w celu odebrania ucznia ze szkoły.
  Do czasu przybycia rodziców ucznia umieszcza się w odrębnym pomieszczeniu.
 4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. Izolatorium, służące do odizolowania ucznia, u
  którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe. Jeżeli nie ma osoby, która
  może pełnić dyżur z odizolowanym dzieckiem, wówczas nauczyciel wyznacza odizolowane
  miejsce w klasie.
 5. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
 6. W izolatorium uczeń przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 2m
  odległości, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej
  odebrać dziecko ze szkoły.
 7. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców
  ucznia, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bytomiu (nr tel. 32 397 66 66 ) oraz
  organ prowadzący szkołę.
 8. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych
  działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.
 9. Obszar, w którym przebywał i poruszał się uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu,
  zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe
  (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 10. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki,
  w których przebywał uczeń podejrzany o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS
  odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§ 12
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien
  przychodzić do pracy.
 2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i
  skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie
  pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.
 3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia
  dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.
 4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.2, odpowiednie służby sanitarne,
  medyczne i organ prowadzący.
 5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
 6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie
  przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu
  oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć
  dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w
  których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich
  pracowników oraz rodziców.

§ 13
Dalsze postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika szkoły

Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia SARS-CoV-2 (infekcja górnych dróg
oddechowych, wysoka gorączka, kaszel), należy o tym fakcie poinformować najbliższą powiatową
stację sanitarno-epidemiologiczną i postępować według jej dalszych zaleceń. Jeśli wynik testu
ucznia/pracownika wyjdzie pozytywny, będzie wszczynane dochodzenie epidemiczne, którego
celem jest ustalenie kręgu osób potencjalnie narażonych. Dyrektor szkoły powinien stosować się do
zaleceń inspektora sanitarnego. Osoby z bliskiego kontaktu mogą zostać skierowane na
kwarantannę (do 14 dni), a inne osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu lub kontakt
krótkotrwały, mogą być poddane nadzorowi epidemiologicznemu i będą mogły nadal
funkcjonować, np. uczyć się, przebywać w szkole. Osoby te jednak powinny stale monitorować
stan swojego zdrowia, np. poprzez pomiar temperatury ciała.

§14
Postanowienia końcowe

 1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 2. Procedura może być modyfikowana.
 3. Pracownicy szkoły zostaną zapoznani z procedurą niezwłocznie po jej podpisaniu.
 4. Uczniowie zostaną zapoznani podczas pierwszych zajęć w szkole.
 5. Rodzice zostaną zapoznani z procedurą podczas pierwszych zebrań zorganizowanych przez
  szkołę oraz zobowiązani do wypełnienia deklaracji – załącznik nr 1
 6. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.
 7. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego,
  kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy
  się kontaktować w przypadku stwierdzenia w szkole objawów chorobowych.

Deklaracja rodziców/opiekunów prawnych

Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.
z 2020 r. poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), oraz Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. z 2016 r. Nr 119 poz. 1)
Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:

 1. Zapoznałam/łem się z treścią Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19
  obowiązującej na terenie Zespołu Szkół Budowlano – Architektonicznych w Tarnowskich
  Górach.
 2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującej procedury bezpieczeństwa
  i zasad związanych z reżimem sanitarnym, a przede wszystkim puszczenia do szkoły tylko
  i wyłącznie zdrowego dziecka, (bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała)oraz
  natychmiastowego odebrania dziecka z placówki (max.30 min) w razie wystąpienia
  jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce.
 3. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby
  u mojego dziecka, uczeń nie zostanie w danym dniu przyjęty do placówki
  i będzie mógł do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych.
 4. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym w razie
  zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych w trakcie pobytu w
  szkole.
 5. Zobowiązuję się do poinformowania szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej
  odnośnie koronawirusa SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19 w moim najbliższym
  otoczeniu.
 6. Moje dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem lub chorą na COVID19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie
  przejawia widocznych oznak choroby.

Skip to content