Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb
i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

 • rozmów przeprowadzonych przez wychowawców z uczniami i ich rodzicami
 • wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
 • analizy wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki realizowanych w roku szkolnym 2019/2020,
 • wniosków i analiz z pracy zespołu wychowawczego, zespołów przedmiotowych,
 • analizy dokumentacji wychowawców i nauczycieli prowadzonych w dziennikach,
 • analizy wyników klasyfikacji i promocji,
 • analiza frekwencji,
 • wyniki sprawdzianów i egzaminów,
 • analizy dokumentacji pedagoga szkolnego
 • diagnozy klas,
 • spostrzeżeń i obserwacji nauczycieli,
 • ewaluacji wewnętrznej.
Skip to content